terug naar vorig scherm

De heerlijkheid Bercle


In "Rond den Heerd" boekdeel 25 werd de heerlijkheid Bercle als volgt beschreven :

D'heerlichede van Bercle is een splete ende brancke, met de Casselrie contribueerdende met de acht prochien 't welcke toebehoort aan 't Capittel van Ste Pieterskercke tot Cassel, hebbende hoogmiddel en neder justitie met vermogen van te stellen Bailliu, Burghmeesters ende Schepen tot de administratie van de selve justitie ende te bewaeren het recht van het voornoemde kapittel. Deze heerlichede is groot 653 gemeten van 't welcke zijn van de beste landen van de Casselrie haer bestreckende in de Casselrie prochien van Ste Catharine-Cappelle, Ramscappel, Eggewaerts-Capelle ende Sint-Jooris, maer daer liggen over de 500 gemeten van dese heerlichede in de prochie van Ste Catharine Cappelle wiens kercke staet op deze heerlichede ende heeft het magistraet van Bercle uytter naeme van het voornoemt Capitelle recht van daer te hooren de kercke en de dissche rekenijngen mitsgaeders hebbende daer alle andere preminentien, die gemeenelijck eeen weirelijck heer is hebbende in sijne kercke. Deze kercke heeft eertijds haer beginsel genomen van de Canonijngen van Cassel die op hem lieden jurisdictie een capelle deden stichten ende stelden daer een cappellaen aen wien onderhout gegeven wiert om te leven omdat het magistraet en de inwooners van de heerlichte niet meer onderworpen en soude sijn aen eenige andere kerken daer sij geen jurisdictie en hadden soodat de zelve cappelle met lanckhede van tyde allengskens vermeerdert zynde, heeft den Bisschop van Terouanen deselve verandert in eene parochiekercke ende Ceure, dewelcke was 500 gemeten lants ofte daeromtrent uyt de ceure van Pervyse, om deselve te stellen onder de Ceure van Catharyna-Capelle ende dese nieuwe keure te vermeerderen, mitsgaeders de Ceure van Pervyse te verminderen van het groot last dat sij hadden afgetrocken landen uit de Ceure van Pervyse noch tegenoordig deel syn van de ammanie van Pervyse ende en worden in het weirelicke gesaemdelyck geregiert met de prochie van Pervyse door een hoofdman ende setter als van oude tijden soodat die voorzeide regierijnge onder de Ceure van Ste Catharina Capelle ende in de weirelycke regieringe onder de parochie van Pervyse, patroonschap van de Ceure van Ste Catharina Cappelle behoort toe aen het klooster van Ste Bertens.
De Canonynghen van St Pieters tot Cassel hebben deze heerlichede verkregen ten jare 1075 van Robert de Vriese, grave van Vlaenderen, hemlieden fondateur ende by syne brieven van gifte naemt hij deze heerlickede Bercaire gelijck men bevijnt bij vele oude geestelicke giften ende van dien tijd ende langen tyd daernaer dat alle groote partyen van lande genaemd wierden Bercaria tgonne men nu hout dat het te seggen soude wesen weydynge, soodat dese heerlickede daervan haere naeme gehouden heeft end eby lanckhede van tyde verandert van eenige letteren ende wordt tegenwoordigh genaemt Bercle. Alle de landen gelegen onder dese heerlichede plagte te gelden aen de Canonynghen groote graenrenten die sy in voorlede tijden hebben laeten veranderen in geltrenten tgonnen aen hun seer schaedelyck is geweest want door de lanckhede van tyde zijn de spetien van t' geld seer verhoogt ende bovendien is t' gout ende silver seer overvloediglyck in het lant gekomen door het ontdecken van menigvuldige landen daer men vele gout en silver haelde soodat de groote geltrenten van dien tyd nu van zeer cleyne weerde zijn.

De landen gelegen onder deze heerlichede zijn verscheidelyck belast met heerlicke rentjes sommige met vijf schelle parisis uit den gemeten andere met zes schelle ende ook eenige met 20tigh schelle en 24 schelle uyt den gemete en brengende alle de rentjes van deze heerlichede gesaemdelyck uyt omtrent een honderd guldens s' jaers.